6.1 Highlights 2022

Er is in 2022 veel gebeurd en we kunnen helaas niet alles in dit kwaliteitsrapport uitgebreid beschrijven. Daarom dit overzicht “highlights 2022” met unieke gebeurtenissen, vieringen, herdenkingen, organisatieontwikkelingen en andere noemenswaardige momenten.

ONDERWERP

Tekst

foto

1.Triple-C trainingen in volle gang

Veel teams zijn in 2022 van start gegaan met het volgen van de Triple-C training. In aanloop naar deze systeemtraining voeren zij gesprekken om te kijken naar de verschillende rollen binnen de teams.

2.Warm welkom voor Wijkhuis Zierikzee

De wijk Poortambacht in Zierikzee heeft sinds begin 2022 een eigen Wijkhuis. De werkleerlocatie die voorheen bekend stond als lunchroom De Punt is daarmee een centraal punt in de wijk geworden.

3.De Opstap ook in Krabbendijke

We kregen de vraag van Ter Weel of we in Krabbendijke iets soortgelijks als De Opstap in Goes konden realiseren. Dat konden we wel! We kijken waar de medewerkers zich in willen ontwikkelen en luisteren naar hun wensen. De eerste ervaringen binnen de dagbesteding zijn positief.

4.In memoriam: Jaap Hulstein

Het trieste bericht in januari 2022 over het overlijden van Jaap Hulstein liet ons niet onberoerd. Ruim 31 jaar was hij een gepassioneerde bestuurder; samenwerkingsgericht en daardoor zowel binnen Gors als in Zeeland een ‘bruggenbouwer’. Waarden die hij belangrijk vond, waren: ‘regie bij de cliënt’, ‘mensgerichte ondersteuning’ en optimale ‘verbinding’.

5.Online banenmarkt

Vanwege de toen geldende coronamaatregelen namen wij op woensdag 9 februari deel aan de online banenmarkt “Werken in Zeeland”. Veel mensen waren nieuwsgierig naar de mogelijkheden van werken bij Gors. We gingen met hen in gesprek en enkelen solliciteerden direct!

6.Ontdekdezorgweek 2022

In het kader van de jaarlijkse ontdenkdezorgweek konden op dinsdag 22 maart 2022 geïnteresseerden zich inschrijven voor onze beweegactiviteit in Activiteitencentrum Oosterschelde (Goes). Of voor een oriëntatie gesprek op ons kantoor.

7.Vasthouden & Versterken

Veel collega’s waren benieuwd en hadden vragen over de zaken die binnen woonteams gaan veranderen in het kader van de ontwikkeling ‘Vasthouden en Versterken 2022-2023. We organiseerden via online Teams sessies op 17 en 21 maart. Voor iedereen die toen niet kon aansluiten of ‘m nog een keer wilde zien, was de sessie op ons sociale intranet terug te zien.

8.Sloe centrale sponsort renovatie tuin Activiteitencentrum Oosterschelde

Bij het Activiteitencentrum Oosterschelde in Goes is een prachtige nieuwe tuin met wandelpad en sportspelen-veldje aangelegd. Gesponsord door Sloe centrale in Vlissingen. Nu zijn er meer mogelijkheden voor bewegingsactiviteiten voor cliënten. Door de mooie, opgeruimde buitenruimte met een veilig wandel- en belevingspad.

9.Gors neemt deel aan de Zeeuwse Zorg Coalitie

Ook Gors neemt deel aan de Zeeuwse Zorgcoalitie. Belangrijkste doel is om te kijken hoe we de Zeeuwse zorg voor iedereen toegankelijk kunnen houden in deze tijden van personeelskrapte. Dat doe je niet alleen door personeel te werven maar ook door te kijken hoe je de zorgvraag in Zeeland zou kunnen verminderen.

10.Fit 2 Work

Tijdens de Fit2Work week op 7, 8 en 9 juni werden voor medewerkers van de Zeeuwse zorg- en welzijnsorganisaties en onderwijsnetten maar liefst 114 gratis workshops georganiseerd. Veel Gors-medewerkers deden mee en/of lieten zich inspireren op de vitaliteitsmarkt met onder andere stoelmasseurs en een smoothiefiets.

11.Samenwerking Gors, Tragel en Zuidwester bij medische cliëntzorg

Op 19 september ondertekenden de bestuurders van Gors, Tragel en Zuidwester een samenwerkingsovereenkomst. Die had als doel de medische zorg van mensen met een verstandelijke beperking die verblijven bij de drie organisaties in Zeeland duurzaam te verbeteren.

12.YourSurprise start leerwerktraject met Gors

In september startten YourSurprise en Gors samen een leerwerktraject om inwoners van Schouwen-Duiveland met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. De deelnemers gaan aan de slag bij de cadeauwinkel YourSurprise maar krijgen hierbij wel begeleiding van Gors. Het leerwerktraject is maatwerk en duurt zo lang als de medewerker nodig heeft tot maximaal één jaar.

13.Bij het NAH café word je begrepen

“In onze gesprekken met cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) komt steeds hetzelfde naar voren. Zij hebben behoefte om lotgenoten te ontmoeten en willen graag deelnemen aan de maatschappij. Omdat het voor veel van hen lastig is om zelf naar een restaurant, vereniging of wijkcentrum te gaan, ontstond het idee om iets voor hen te organiseren. Dat doen we sinds dit najaar onder de naam NAH Café Zeeland.”

14.“Mijn vrijwilligerswerk brengt me energie en vrolijkheid”

We werken samen met vele betrokken, enthousiaste en vooral onmisbare vrijwilligers. We bieden veel verschillende mogelijkheden voor hen. Zo is Elza actief bij Vrije Tijd om de twee weken aanwezig bij het Eethuis. “Ik krijg daarvoor energie en vrolijkheid terug. Ik vind het iedere keer weer leuk om bij Brugzicht te zijn.”

15.Cliënten voelen zich betrokken bij Oekraïne

Sabrine Carp-Schrier en Lennard de Heer organiseerden een inzamelingsactie voor Oekraïne. Sámen met de cliënten van de Beethovenlaan in Goes. Sterker nog, het was op initiatief van de cliënten dat de actie tot stand kwam. “Na het zien van de televisiebeelden van al het oorlogsgeweld voelden zij sterk de behoefte iets te doen. En met succes, we hebben in twee dagen tijd heel veel opgehaald.”

16.Een duofiets brengt fietsplezier voor twee

Samen fietsen is niet alleen heel leuk, het zet je ook daadwerkelijk in beweging! Met die gedachte in haar achterhoofd besloot Pauline van de Pas, begeleider op locatie Beethovenlaan Goes, een aanvraag te doen voor een duofiets bij Stichting vrienden van voorheen stichting ZLG. “Het was superleuk om te horen dat de aanvraag werd goedgekeurd!. En het zou fijn zijn als we nog wat (fiets)vrijwilligers zouden weten te vinden, zodat ook zij met de bewoners op stap kunnen gaan.

17. Herontwikkeling Brugzicht/Wijkhuis Zierikzee

De plannen voor herontwikkeling van het huidige locatie Brugzicht/Wijkhuis Zierikzee zijn gemaakt. De nieuwe locatie wordt naar verwachting opgeleverd in de zomer van 2024. En zal bestaan uit 27 wooneenheden en meerdere ruimtes voor werken/dagbesteding en ontmoeting. Tijdens sloop en nieuwbouw wordt vanaf begin 2023 verhuisd naar een tijdelijke huisvesting voor dagbesteding.

18.Stichting Fonds J. Weil sponsort een veiligere buitenruimte

Het viel begeleider Stefan van den Hurk op dat de bestrating rond De Cirkel en de Populierenstraat in Goes met een aantal ingrepen een stuk veiliger zou zijn. Aanzienlijke investeringen aan terreinen of gebouwen worden echter goed tegen elkaar afgewogen. Gelukkig zijn er sponsormogelijkheden die Stichting Fonds J. Weil biedt. De aanvraag voor het verbeteren van de bestrating en het plaatsen van een hek werd gehonoreerd. Deze financiële bijdrage komt ten goede aan alle cliënten, die op deze locaties wonen en/of hun dagbesteding hebben.

19.Succesvolle Outsider Art Fair voor De Kaai

Galerie-Atelier De Kaai in Goes was in september van dit jaar voor het eerst aanwezig op de Outsider Art Fair in Parijs. Begeleider Hetty Schaart en haar collega’s Iris de Maaker en Evelien Cornelisse hadden voor deze beurs het werk van twee kunstenaars meegenomen, namelijk van Mohamad Abo Zarraa en Kar Hang Mui. Van beiden werd een werk verkocht. “Zo’n verkoop is natuurlijk leuk, maar we beschouwen het vooral als een erkenning voor de kunstenaar en voor onszelf.”

20.Deelname Zorg voor Energie 2022

In de zorgsector wordt veel energie gebruikt. Daarom is de energiecampagneweek ‘Duurzame Zorg’ opgezet. Deze energiecampagneweek was van 10 tot en met 14 oktober 2022, waaraan meer dan 175 zorginstellingen een kostenbesparende campagne inzetten tegen energieverspilling. Natuurlijk is Gors ook van de partij! Andrea Klap (Raad van Bestuur): “Dat we als Gors besparen op energieverbruik voelt voor ons vanzelfsprekend. Dat doen we met z’n allen; cliënten, hun verwanten, medewerkers, onze samenwerkingpartners, noem maar op. En niet alleen nu maar ook in de toekomst. 

6.5 Onvrijwillige zorg

Alle 22 cliënten waarbij onvrijwillige zorg werd toegepast wonen binnen Gors. Bij deze cliënten is in 13 situaties een vorm van onvrijwillige zorg toegepast. Bij 7 cliënten was er sprake van onvrijwillige zorg in onvoorziene situaties, zie artikel 15 WZD. Dit betekent dat door onvrijwillige zorg ernstig nadeel werd voorkomen. Deze vorm van onvrijwillige zorg is onvoorzien en niet structureel. Er blijft een toenemende bewustwording op de toepassing van onvrijwillige zorg.

De lopende toepassingen van onvrijwillige zorg zijn conform het stappenplan van de Wet Zorg en Dwang (WZD) vormgegeven. Ook voor deze vormen wordt nog gekeken naar verdere afbouwmogelijkheden of alternatieven in de toekomst. Als we de totale cliëntenpopulatie van Gors bekijken, is het aantal cliënten waarbij sprake is van onvrijwillige zorg zeer klein. Het blijft belangrijk om iedere medewerker bewust te maken van de toepassing van onvrijwillige zorg.

6.7 Calamiteiten

In 2022 zijn negen kwesties en incidenten intern onderzocht. Vervolgens zijn vier situaties gemeld bij de toezichthouders, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en/of de GGD. Aan de hand van één geweld in de zorgrelatie melding liet de IGJ weten dat onderzoek niet nodig is. In totaal zijn er drie prisma onderzoeken bij de toezichthouders aangeleverd. Aan de hand van deze onderzoeken zijn verschillende verbetermaatregelen vastgesteld. De onderzochte casus naar aanleiding van geweld in zorgrelatie melding heeft geleid tot het inzicht dat de kennis binnen de organisatie over grensoverschrijdend gedrag vergroot mag worden, ook wordt hier een intern meldpunt voor ingericht met specialisten. Verder is er besloten om binnen thuisbegeleidingsteams team-overstijgende intervisie-bijeenkomsten te organiseren. Van de twee onderzochte calamiteitenmeldingen, werd na onderzoek bij één casus geconcludeerd dat dit geen calamiteit betrof, die conclusie werd gedeeld door de IGJ. De andere onderzochte casus betrof het thema verpleegkundige zorg, dit onderzoek heeft geleid tot een set aan verbetermaatregelen, die middels het instellen van een projectteam worden uitgerold.

6.8 Klachten

Naast de genoemde kwesties behandeld door de cliëntvertrouwenspersoon WZD en de klachtenfunctionaris zijn er in 2022 geen klachten behandeld door de klachtencommissie Zeeland.

Op twee locaties zijn naar aanleiding van een klacht acties door de manager uitgevoerd om de ervaren zorg te verbeteren. Eén klacht heeft geleid tot een intern onderzoek en een inspectiemelding, op basis van dit onderzoek zijn verschillende verbeterpunten vastgesteld.

In 2022 bleek dat de inzet van een ‘cliëntvertrouwenspersoon zorg’ wenselijk is. Dit is iemand die in geval van vrijwillige zorg de cliënt kan ondersteunen bij onvrede. Gedurende 2022 is het besluit genomen om een cliëntvertrouwenspersoon zorg in te zetten, deze functionaris zal medio 2023 starten.

6.3 Medewerkers in getallen

Totaal waren er 728 medewerkers in 2022 inclusief 27 stagiaires en 32 BBL-ers.
Van de medewerkers zijn er 109 man en 619 vrouw.
In 2022 waren er 302 vrijwilligers bij Gors. 186 waren vrouw en 116 waren man.
Er waren 182 medewerkers begeleider 3, 190 medewerkers begeleider 4 en 23 coördinerend begeleiders.
595 medewerkers primaire proces.
133 medewerkers ondersteunende diensten.
Er waren 2 artsen voor verstandelijk gehandicapten, 3 verpleegkundigen 6, 7 verpleegkundigen 4 voor medische zorg op locatie.
Het aantal gedragsdeskundigen was 10 en er waren 10 zorgregisseurs.

6.2 Cliënten in getallen

Er waren 1268 unieke cliënten in 2022, waarvan 53% man en 47% vrouw. De cliënten zijn verdeeld in de volgende regio’s en aantallen: Bevelanden 681 cliënten, dat is 41%. Walcheren 299 cliënten, dat is 18%. Schouwen-Duiveland en Tholen 136  cliënten, dat is 8%. Zeeuws Vlaanderen had 154 cliënten in 2022, dat is 9%. In de categorie algemeen waren het 411 cliënten, dat is 24%.

De cliënten per domein waren als volgt: WLZ 540 cliënten, dat is 43%. ZVW 73 cliënten, dat is 6%. WMO cliënten 433, dat is 34%. Jeugdwet 38 cliënten, dat is 3%. PGB 40 cliënten, dat is 3%. Overige, bestaat uit contractzorg, onderaanneming, emergis en particuliere financiering, had 144 cliënten, dat is 11%.

De cliënten per categorie in 2022 was als volgt: Verblijf had 374 cliënten. Dagbesteding had 651 cliënten. Thuisbegeleiding had 641 cliënten. Schoolbegeleiding had 70 cliënten en behandeling had 294 cliënten.

De cliënten per leeftijd waren 251 cliënten waren 25 jaar of jonger, dat is 20%. 203 cliënten waren tussen de 25 en 34 jaar, dat is 16%. 188 cliënten waren tussen de 35 en 44 jaar, dat is 15%. 218 cliënten waren tussen de 45 en 54 jaar, dat is 17%. 131 cliënten waren tussen de 55 en 59 jaar, dat is 10 %. 122 cliënten waren tussen de 60 en 65 jaar, dat is 10%. 155 cliënten waren 65 jaar of ouder, dat is 12%.

6.6 Meldingen incidenten cliënten

Het aantal incidentmeldingen is iets gestegen ten opzichte van 2021. Dit zijn vooral de medicatiemeldingen. De medicatiemeldingen zijn er in verschillende categorieën, zoals medicatie geweigerd door cliënt. Of medicatie wel gegeven, maar niet (of verlaat) afgetekend. De geneesmiddelencommissie bespreekt deze incidentmeldingen regelmatig. En bekijkt of hier leerpunten uit zijn te halen. Over deze punten wordt het managementteam geïnformeerd.
De meldingen van agressie tussen cliënten, onderverdeeld in zwaar en minder zwaar werden in 2022 opgevolgd door de gedragsdeskundige en de zorgregisseur. Uit de analyse op de zwaar gemeld meldingen blijkt dat er 2 meldingen dubbel zijn gedaan. Er zijn dus 2 meldingen in plaats van 4. Er blijkt 1 melding niet te bestaan. En 1 melding wordt als agressie tussen cliënten minder zwaar gekwalificeerd. De overige situaties werden intern onderzocht om tot leerpunten te komen. Zowel over de situatie als het proces en de opvolging hiervan.
In 2022 werd er verder onderzocht wat nodig is om het incidentenproces verder te optimaliseren. Het werkproces is in het nieuwe elektronisch cliëntdossier aangepast en geoptimaliseerd.

6.9 Privacy

In 2022 is er in samenwerking met BDO Accountants & Adviseurs vooral achter de schermen hard gewerkt aan de informatiebeveiliging binnen Gors. Er is met een plan van aanpak gewerkt aan het aantoonbaar voldoen aan de informatiebeveiligingsnormen. In het afgelopen jaar zijn alle randvoorwaarden geregeld. De rollen en verantwoordelijkheden binnen de informatiebeveiliging zijn verduidelijkt en verdeeld, ook is er een informatiebeveiligingsmanagementsysteem ingericht en vastgesteld. Dit is een set uitgangspunten en afspraken die ervoor zorgen dat de organisatie zichzelf verder ontwikkelt in informatiebeveiliging.

In 2023 staat de bewustwording binnen de organisatie op de agenda. Met het verhogen van de bewustwording en het verder werken volgens de uitgangspunten en afspraken, zal de bewustwording binnen Gors verder groeien. De verwachting is dat daarmee ook het aantal gemelde incidenten zal stijgen.