1 Home

1.2.1 samenvatting ervaringen

1.2.1 samenvatting ervaringen.

In het kwaliteitsrapport kijken we zoals ieder jaar weer terug op het afgelopen jaar, we staan stil bij de zaken die goed zijn gegaan en de punten die beter kunnen. In het afgelopen jaar heeft de invoering van triple-C als basisvisie centraal gestaan, naast het project vasthouden en versterken, de thema’s van dit rapport. Bij de invoering van triple-C is de visie uitgerold en met vasthouden en versterken is een verschuiving in taken en verantwoordelijkheden doorgevoerd. Vanuit verschillende perspectieven kijken we naar de eerste stappen die we in dit proces hebben gezet.

Triple-C
Zowel een trainer als een medewerker vertellen over de ervaringen met de triple-C training. Daaruit blijkt dat het volgen van deze vijfdaagse training druk geeft bij teams. Als de training eenmaal is begonnen dan blijkt dat teams het heel prettig vinden om tijdens deze dagen juist aan de hand van hun dagelijkse praktijk triple-C in de vingers te krijgen. Vervolgens in de praktijk blijkt dat soms juist de kleine veranderingen in de manier van werken het grootste effect geeft in het gedrag van cliënten. Ook zorgt de training ervoor dat teams onderling afstemmen en dat bevordert de samenwerking.

De CCR en de functionaris medezeggenschap blikken terug op het proces rond de invoering van triple-C. Ze zien de positieve effecten van triple-C terug in de medezeggenschap van cliënten op locaties waar de werkwijze is ingevoerd. Ook ervaren ze de investering van vijf trainingsdagen als een uiting van goed werkgeverschap van Gors. Met name de CCR is kritisch geweest over de taakverschuivingen en het verdwijnen van de rol zorgregisseur. De zorgregisseurs hadden als het ware een rol als cliëntvertrouwenspersoon. Ook bleek dat om verschillende redenen dat de informatievoorziening richting medewerkers, cliënten en verwanten haperde, wat zorgde voor onrust. Het punt dat cliënten en verwanten soms informatie vanuit Gors missen blijkt ook uit het cliënttevredenheidsonderzoek. Net als het punt dat het niet altijd helder is voor cliënten waar ze terecht kunnen met klachten.

Samenwerking in de driehoek
Bij één van de locaties waar de manager, gedragsdeskundige en coördinerend begeleider al samenwerken in de bij triple-C horende overlegvorm, de driehoek, vertellen ze over kortere lijnen en een frequentere afstemming. De afstemming tussen de begeleiding en de gedragsdeskundige blijkt soepeler te lopen door de gemeenschappelijke taal die men spreekt. Ook ervaren medewerkers steun aan de methodiek tijdens het begeleiden van cliënten, ze kunnen beter aansluiten bij de onderliggende behoefte van die cliënt. Ook vertellen ze dat dit zeker niet altijd makkelijk is en soms tot moeilijke dilemma’s leidt.

Er komen een aantal cliënten aan het woord, het team ervaringsdeskundige (TED) vertelt over de groei en ontwikkeling van dit team. Naast het vraagstuk van de bewustwording rond het regelmatig inzetten van dit team bij vragen binnen de organisatie. Gio vertelt over zijn ervaringen bij het pak het aan team en zijn eigen ontwikkeling naar een betaalde baan. Ook biedt Dirk een kijkje in zijn leven, hij merkt het effect op zijn gezondheid doordat hij zijn medicijnen samen met begeleiding inneemt. Aan de andere kant mist hij soms een goed gesprek met anderen en merkt op de echte zeggenschap van de cliëntenraad op locatie niet altijd vorm krijgt.

Het cliëntendossier en medewerkers
Ook is in het afgelopen jaar hard gewerkt aan de invoering van het nieuwe elektronisch cliëntendossier (ECD), hierbij is er vooral gelet op het gebruikersgemak en ervaringen van de medewerkers op de werkvloer. Ook ondersteunt dit systeem de medewerkers bij het voeren van betere gesprekken over de zorg. Terugkijkend zijn de bestaande werkprocessen niet altijd als uitgangspunt gebruikt, dat maakt dat er in het komende jaar aandacht moet zijn voor het updaten van die werkprocessen.

De werkgroep arbeidsmarktcommunicatie vertelt over hun ervaringen, er is gewerkt met campagnes om Gors te profileren als werkgever, dit heeft geleid tot aanzienlijk meer sollicitanten. In het komende jaar zal de werkgroep zichzelf verder intern richten en bekijken hoe bestaande medewerkers te binden en boeien. De nieuwe onderhoudsmedewerker Renate vertelt aansluitend hieraan over haar ervaringen als begeleider en vervolgens onderhoudsmedewerker. Ze geeft bijvoorbeeld aan dat ze Gors als werkgever enorm waardeert. Aan de andere kant miste ze in eerste instantie informatie over bij ze terecht kon voor vragen en was het beperkt aantal contracturen als begeleider één van de redenen voor haar om een andere uitdaging aan te gaan binnen Gors.