1 Home

1.2.2 samenvatting feiten & cijfers

1.2.2 samenvatting feiten & cijfers.

Naast het vertellen is er in het rapport ook aandacht voor het zogenaamde “tellen”, in het meer cijfermatige deel van het rapport “organisatie” genoemd. Onder het laatste tabblad van het rapport zijn de verschillende vaste onderdelen aan de hand van visuals weergegeven. Deze verschillende data geven aan de hand van cijfers met een korte toelichting ook een beeld van het afgelopen jaar. Daarnaast is binnen dit onderdeel de meest in het oog springende bijdrage opgenomen, de highlights van het afgelopen jaar, het jaar 2022 in een notendop met mooie, blij, ontroerende en verdrietige berichten over het afgelopen jaar.

Privacy en security, vormen samen de informatiebeveiliging. Dit wordt in beeld gebracht aan de hand van het aantal gemelde datalekken, dit aantal is nog relatief laag. In 2022 is er hard gewerkt aan het inrichten van een kwaliteitscyclus zodat aantoonbaar wordt dat de geldende richtlijnen worden nageleefd. Verder is het aantal vormen van toegepaste onvrijwillige zorg inzichtelijk gemaakt in een visual, met een toelichting. Uit deze data blijkt dat relatief gezien het aantal toepassingen van onvrijwillige zorg laag is, wat maakt dat blijvende alertheid op toepassing en registratie van belang is.

In de visual calamiteiten staan het aantal IGJ-meldingen uitgesplitst en toegelicht. Aan de hand van de uitgevoerde onderzoeken zijn verschillende leer- en verbeterpunten aan het licht gekomen. Vanuit één onderzoek is een project opgestart om de uitvoering en het effect van de verbeterpunten te borgen. Ook zijn de meldingen incidenten cliënten (MIC) in beeld gebracht en op hoofdlijnen geanalyseerd. Het proces is bij de inrichting van het nieuwe elektronische cliëntendossier geëvalueerd en geoptimaliseerd.

Aan de hand van een visual over de klachten binnen Gors is zichtbaar in hoeveel kwesties de klachtenfunctionaris of de cliëntvertrouwenspersoon WZD heeft gehandeld en welke werkwijze hierbij is gehanteerd. In 2022 is de klachtenfunctionaris situationeel opgetreden als cliëntvertrouwenspersoon zorg. Na evaluatie bleek dat de aanstelling van een losse functionaris als cliëntvertrouwenspersoon zorg wenselijk is.