1 Home

1.2.3 verbeteringen – wat gaan we volgens jaar anders doen

1.2.3 verbeteringen – wat gaan we volgens jaar anders doen.

Wat gaan we anders doen:

Wat gaan we anders doen?
Al met al zijn er weer veel verschillende punten om trots op terug te kijken, naast dat er in dit rapport onderwerpen ter sprake zijn gekomen die Gors kan verbeteren. Een korte opsomming van verbeterpunten samenhangend met dit rapport, die worden doorgevoerd in het komende jaar.

  • Er wordt een externe vertrouwenspersoon zorg aangesteld, naast de interne klachtenfunctionaris. Daarmee is de vertrouwensrol voor cliënten geborgd en aan de hand hiervan kan de klachtenroute verder verhelderd voor cliënten.
  • De ervaringen van medewerkers worden in beeld gebracht aan de hand van een medewerkersonderzoek. Op die manier kan het effect van de organisatie- en visie wijziging worden gemonitord en kan er bekeken worden welke behoefte medewerkers hebben van de werkgever.
  • De basisvisie triple-C wordt nog verder in de organisatie doorgevoerd, bijvoorbeeld door de kwaliteitsinstrumenten, voor zover mogelijk aan te passen aan de triple-C methodiek.