2 Cliëntervaring

2.3 ’Tegen Triple C kun je geen ‘nee’ zeggen’

2.3 ’Tegen Triple C kun je geen ‘nee’ zeggen’.

“Toen we voor het eerst over Triple-C hoorden, was ik eigenlijk verbaasd. Doen we dit al niet? Om die reden omarmde de Centrale Cliëntenraad deze nieuwe visie op zorg redelijk snel. De invoering had echter flink wat organisatorische consequenties. Met name het verdwijnen van de functie zorgregisseur baarde ons zorgen. Het is erg fijn dat de bestuurder tijd en moeite heeft genomen om ons ook in dat traject met een overtuigend verhaal mee te nemen.”

Lex Janse is voorzitter van de Centrale Cliëntenraad (CCR). “Triple-C is uitgebreid aan ons toegelicht. Voor ons was het heel herkenbaar en aansprekend, vooral omdat de cliënt, met al zijn wensen en behoeften centraal wordt gesteld.” Alette Gerrits, coach medezeggenschap en adviseur van de CCR, onderschrijft dit, maar legt uit dat aan de invoering toch de nodige haken en ogen zaten. Dit vanwege de organisatiewijziging die daarmee gepaard zou gaan. “In plaats van bij de zorgregisseurs zou de verantwoordelijkheid voor de zorgplannen bij de Begeleiders 4, de persoonlijk begeleiders, komen te liggen. Dat leidde tot flink wat discussie. Daarnaast werd de nieuwe functie van coördinerend begeleider geïntroduceerd en het maandelijkse driehoek-overleg tussen coördinerend begeleider, gedragsdeskundige en manager om de gang van zaken te bespreken.”

Betere zorg
Lex vertelt dat de grootste zorg van de CCR draaide om duidelijkheid rondom de verschillende taken en rollen. “Binnen onze achterban vonden veel mensen het vervelend dat de functie van zorgregisseur zou komen te vervallen. Hoewel oorspronkelijk niet de bedoeling, waren veel zorgregisseurs als het ware vertrouwenspersonen geworden. Voor ons stond om die reden de vraag centraal: biedt de organisatiewijziging voldoende duidelijkheid voor cliënten en hun verwanten? Om die reden zijn enkele speciale sessies georganiseerd met de Raad van Bestuur om de intenties helder te krijgen. Zo raakte de CCR overtuigd dat Triple-C en de organisatiewijziging de zorg ten goede zou komen, mits aan een aantal randvoorwaarden zou worden voldaan, zoals scholing en extra tijd voor aanvullende taken.”

Betrouwbare werkgever
Wat vervolgens in de ogen van Lex en Alette enigszins haperde was de communicatie richting cliënten en hun verwanten. Lex: “Vanwege de organisatorische consequenties heeft het proces met de ondernemingsraad langer geduurd. Hierdoor stond de communicatie ‘on hold’, wat leidde tot onrust, zowel bij cliënten als medewerkers. Het werd zodoende best een ingewikkeld proces. Gelukkig is alles uiteindelijk op een goede manier terechtgekomen en hebben de zorgregisseurs een plek gevonden. Dat bewijst eens te meer dat Gors als een betrouwbare werkgever zorgvuldig omgaat met de belangen van de medewerkers. Terugkijkend was het een soort van avontuur. We ging samen op reis, we kenden het doel maar we – de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Centrale Cliëntenraad – moesten voortdurend laveren om het doel te bereiken.”

Direct verschil
Nu inmiddels op tal van locaties met Triple-C wordt gewerkt, is Alette zo mogelijk nog enthousiaster over deze nieuwe visie op zorg. “Waar Triple-C is ingevoerd, merk ik direct verschil”, vertelt ze. “Sterker nog, ik heb nergens geen verandering gezien. Medewerkers kijken nadrukkelijk anders naar cliënten en doen nog meer om hen het gewone leven te laten ervaren. Ik merk in mijn contacten met cliënten dat ze blij zijn met Triple-C. Hun verhalen zijn een stuk positiever geworden.” Lex vult aan: “We gaan regelmatig langs bij lokale cliëntenraden en de belangrijkste boodschap is toch wel dat cliënten ervaren dat ze meer en meer gezien worden als uniek mens met eigen wensen en behoeften. Het is om die reden belangrijk om nog meer in te zetten op autonomie. Dat doen we in samenspraak met de lokale cliëntenraden en de desbetreffende teams.” Alette: “Triple-C heeft naar mijn idee zeker effect op (mede)zeggenschap; er wordt beter geluisterd naar cliënten.”

Meerwaarde medewerkers
In de ogen van Lex heeft Triple-C ook meerwaarde voor medewerkers en voor Gors als werkgever. “Volgens mij zijn ook de medewerkers blij. Omdat ze met hun werk nauwer aansluiten bij de behoefte van cliënten, wordt hun werk waardevoller. Bovendien, Gors heeft per medewerker maar liefst vijf werkdagen geïnvesteerd in scholing. Dat is een belangrijk signaal aan medewerkers: zo belangrijk vinden wij dat hier. Dat heeft zondermeer ook extern een positieve uitstraling: het maakt Gors nog aantrekkelijker als werkgever.” Alette beaamt het en spreekt de wens uit dat deze focus er blijft. “De coördinerend begeleider heeft een belangrijke rol om het team te coachen op het gebied van Triple-C. Het is naar mijn idee erg belangrijk dat deze rol door de juiste, enthousiasmerende mensen wordt vervuld teneinde Triple-C levend te houden op de werkvloer.”